مونو گرافی سیمکان
                                                                                

واسونک ها(آسونک ها):

یکی دیگر از بخشهای فرهنگ مردم،خواندن واسونک ها موقع عقد وعروسی است که اجرا وترویج آ ن بیشتر به عهده ی زنان است. این واسونکها انواعی دارد که هرکدام ازآن را با توجه به مناسبت آن می خوانند. که بیشتر به صورت تک خوانی وبا کف زدن وکل زدن دیگران همراه است. انواعی از واسونکها که به صورت جمعی یا فردی در زمان های مختلف خوانده می شود که گاهی شبیه جواب دادن خانواده عروس وداماد به همدیگر است به شرح زیر بیان میکنیم                                             

جینگ جینگ ساز میاد واز بالای شیراز میا د

150 گوهر برقصن که عروس با ناز بیاد

                      *                                   

هرچی دارم سی تو دارم توعزیز خونمی

سر سینه ات گل بکارم تو بوته راجونمی 

                       *          

از خدا صد وایه دارم باد روی دریا بیاد

کاکا جونیم بره حجله شاد وخرم دربیاد 

                         *                                

من منم ومن منم وخواهر داماد منم  

هرچی خواهی توطلب کن بنده ی فرمون برم 

                          *                        

گل تویی بلبل منم گل مو مشتاق توام  

گل نرو اندر غریبی گل خریدارت منم 

                        *      

چرقد زرد وزری زیر مقنعه ی فوفلی

 هر که به دولت می نازه ما به عباس وعلی 

*                          

ای خدا وای کریم واین خدا کرده نصیب 

            چشم آخوند بشه کور که بخت مو بست به غریب

*

یک درختی لب دریا ثمرش مرواریده  

              قربون کاکام بشم که فامیلش ...

*

هلی کوپتر تو هوا کاغذ پرونی می کنه 

            شازده داماد توی حجله بوسی بر گل می کنه

*

جونمی ایمونمی امشو د یگه مهمونمی  

        فرداشب می برنت سرو میون خونمی

*

ای حیا واو حیا ومردمون بی حیا    

            یه کمی مهلت بد ید تا باباجونش هم بیاد

*

گل پاشو چادر به سر کن گل هوای رفتنه

           گل می گه مو پا نمیشم خونه ی بابام بهتره

*

این کوچه که میری بالا کوچه ی فرد وسیه  

    در خونه ی شازده داماد جلسه ی عروسیه

*

چشم های خانم عروس چشمهای بلبله     

        پیرهنش باباش خریده چادرش باغ گله

*

هرکه شاد شاد بشه هرکه نشاد ه شاد بشه

                در عروسی شازده داماد چشم دشمن کور بشه

*

ننه جونم ،ننه جونم آخرم کردی جدا

                       زیر قرآن تو ردم کن تا برم دست خدا

*

ایری(این)قلعه ،اوری (اون)قلعه کشت وکار ذرته    

   قدو بالای شازده داماد همه میگن نمکه

*

شب یک ومنزل هزارو چشم داماد انتظار    

            خیر ببینی بابای عروس این گل از خونت درآر

*

مرغ سبز پرپری دور حجله می پرید    

                د ست کردم مرغک بگیرم شازده داماد از خواب پرید

*

یک سوزن کله ی سرم ویک سوزن بهره ی ننم  

    من که رفتم درغریبی کی کند کار ننم

*

یک اتاق خالی کنید وفرش وگل کاری کنید  

          گل میاد خونه ی شما از گل نگهداری کنید

*

گل پاشو چادر به سر کن، گل هوای رفتنه   

        قوم وخویشونت خبر کن حالا وقت بردنه

*

من نمی رفتم به غربت تو فرستادی مرا   

        گر بمیرم شهر غربت آه من گیرد تورا

*

سه برارم ،سه برارم،سه تفنگ بر دوششه    

     سه فتیله ابریشمی خان نو مهمونشه

*

ما دو تا د ختر ملا ما د و تا تنگ طلا       

         جای ما بندازید بالا اصل ما پیش از شما

*

چه خوشه گو(گاو)بند کنی زمینای نم دار 

           چه خوبه زن بگیری شخص پدر دار

*

چو داریم چولو داریم،عروس کوچولو داریم   

   شمع داریم ،لاله داریم ،داماد 20 ساله داریم

*

گل به رختش بزنید قیچی به رختش بزنید   

      سکه ی آل محمد روی رختش بزنید

*

خواستگاری،خواستگاری از درد دند ون بدتره 

 روزی که سوغات می خوردی حالا وقت بردنه

*

جینگ،جینگ ساز میاد از بالای شیراز میاد  

    شازده داماد غصه نخور خانمت با ناز میاد

*

گل بباره کوچتون ،گلدون بباره کوچتون   

      هر طرف سی می کنم تاکسی سواره کوچتون

*

در خونه ی شازده دامادیه بوته ی نارنگیه 

   قدو بالای شازده داماد لاله ومردنگیه

*

بابای دوماد،بابای دوماد شونه ی ریشت طلا

     تو که زن دادی به بچه ات جای تو،تو کربلا

*

شاه شاهون ای دوماد وماه تابون ای عروس

   زنده باشید هر دوتا تون گل بچینید باغتون

*

شازده داماد سواره وای ماشاءالله رفتنش

 د ستمال سبز کلاغی بسته دور گرد نش

*

ای حنا بند ای حنا بند یه حنای رنگی ببند

داغ فرزندت نبینی مورد بیار حجله اش ببند

     *

در خونه ی شازده داماد آب رُکنی رد میشه   

                   گچ بیا رید پل ببندید خانم عروس رد بشه

                                                                               *     

راه ما کوچه ی شما وپول ما کیف شما   

                        راه بدید عروس ببریم روزیه بچه ی شما

*

حنا کوفتم ،حنا بختم گرد حنا روم نشست 

                        صندلی بالا گذاشتم خانم عروس روش نشست

*

دو تا ماهی لب حوضه داره چشمک می زنه  

                  هر که بد خواه دوماد ه تشه برقش (رعد) بزنه

*

چه کنم چه چاره سازم همرفیقم می برن     

                    بند کفشش شل کنم تا راه دورش نبرن

*

گل گرونه ای دوماد گلدون گرونه ای دوماد       

              قدر نومزاد ت بدون که زن گرونه ای دوماد

*

رو به الله میکنم در چمد ون وا می کنم         

                  میل والماس درمیا رم د ست عروس میکنم

 *

شازده داما د روی تخت وخانم عروس پای تخت      

         زنده باشن صدو بیست سا ل گل بچینند از درخت*

باد اومد بارون گرفت وآب اومد دالون گرفت             

       ای ما شا ءالله شازده داماد دختر از قوما ش گرفت

*

برق برق چادرش،پشت بومها منزلش                          

ما که بردیم د خترش تنها می مونه مادرش

 *

خوش به حاله ننه عروس پشت کفشش مخمله

              میره تو شربت بیاره تا کمربندش زره

*

ننه دوماد ،ننه عروس دیدنش در دکون      

                می خریدن یل مخمل مروارید دامنشون

*

شازده داماد توی حجله تنگ شربت دستشه     

            نه میخوره ،نه میریزه انتظاره زنشه

*

خانم عروس گریه میکرد من هماروس ندارم     

             شازده داما د خنده میکرد من خودم دوست دارم

 *

این برنجای کیلو،کیلو موچیطو پاکش کنم             

         این عروس نازی،نازی موچیطو خوابش کنم

 *

خواهر شوهر یاری بکن با ما وفاداری بکن        

           یه گلی از ما گرفتی خوب نگهداریش بکن

 *

سرما سنگین تره سفره ی ما رنگین تره           

            به عروستون ننا زید د وماد ما قشنگتره

*

کاسه چینی لب تاقچه بانگ بلبل میزنه       

                 خوش به حاله شازده داماد بوسه برگل میزنه

*

ای حمومی،ای حمومی آب حموم تازه کن    

                 شازده دامادمیره حمام شربتش آما ده کن

*

شب بگفتم،روز بگفتم خونه داری خوب بکن     

           با مادر شوهر بسازوچشم دشمن کور بکن*

ما همه خوان وخواییم ماهمه خوان زاده ایم      

          جای ما بندازید بالا ماکلونتر زاده ایم

 *

شازده داماد نمکه بند گلوی همکه             

               شب جمعه میره حجله عروسیش مبارکه

*

گل آورد یم داداشی سنبل آوردیم داداشی

                        تا بخوای خبر بشی عروس آوردیم با ماشین

 *

هوار، هوار آورد یم گل بی قرار آوردیم   

                    عروس آقای .......... با افتخار آوردیم

*

پاتو رونعنا نذار نعنا حرارتش میشه   

                       زن قوم وخیش شدی ایشاءالله مبارکت باشه

 *

سینی وسفره بیارید تا برنجا بکشیم         

                  قاشق وچنگال مهیا تا خجا لت نکشیم

*

موتور 100هم داریم 125 هم میخریم       

              ازهمه بالاتریم اماتکبر نداریم

 *

منم خواهر داماد بلا گردون داماد                  

          گل میخک میشم من میریزم سر داما د

 *

ماشین ازگاراژ دراومد سه برادر شد سوار        

      ازمیون سه برادر......آقا شد دو ما د

 *

حنا حنا می بند یم به دست وپا می بند یم       

            اگر حنا نبا شه دل به خدا می بندیم

 *

پاتو رو نعنا نذار نعنا حرارتش می شه        

            با غریبون ازدواج کن وصله ی تنت بشه

 *

پروانه پرواز کن بشین وبرام ناز کن         

             پروانه رنگا رنگه عروس خودش قشنگه

*

کی تو حجله،کی تو حجله شازده داماد بازنش  

         کی بگرده دور حجله خواهر کوچکترش

*

این تشک مال کیه که صبح تاشب برق میزنه   

         شازده داماد روش نشسته با زنش حرف میزنه

 *

گل،گل افشون کردورفت مارو پریشون کردورفت

        جای دیگر درنظرکرد جای خوب ول کرد ورفت *

زلف بور خا نم عروس من خودم فِر میزنم      

          درحجله که رسیدیم من خودم کِل میزنم

 *

حجله بستم،حجله بستم حجله ی سی وسه رنگ   

        توی حجله ی شازده داماد خوابیده شیرو پلنگ

*

کاسه، چینی پر شکر بالای رف خونه ی پدر         

        چه خوشه خونه ی پدر کاشکی نمی رفتم به در

*

شازده دوماد شش دونه ،شش میلیون داده خونه    

       این ورش گل،اون ورش گل ،وسطش حجله خونه

*

گل مینا،گل سوسن،حیاط گلکاری کنید                         

از میان گل مینا خانم عروس رد کنید

 *

خانم عروس،جونم عروس تا میتونی ناز بکن      

          تا میارن میل والماس قرص ماهت باز نکن

*

هرچی گشتید شهرتون دختر نشد پسند تون  

               دختر از ماها گرفتید مثل ماه آسمون *

 

آسمون اختری وسیمکون یک دختری        

               ای ماشاءالله شازده داماد میلیون دادو خرید

 *

در خونه ی شازده داماد زده مبل وصندلی     

             طایفه عروس ،طایفه داماد یک به یک خوش آمدید

*

کاکای دوماد چایی آورد ،گفت دیگه من خستمه      

         بعداز عروسی کاکام دیگه نوبت منه

 *

یک نفر توی حموم ،سیصد نفر دور حموم           

         لاله ها روشن کنید تا بیاد سرو روون

 *

بابای دوماد قسم خورده غوچ گله می کشم                   

چه بکشم چه نکشم خرج طایفه ام می کشم

*

چشم تو چشم شکال فرقی نداره ای عروس    

              صورت پرگل تو جای بوس نداره ای عروس

*

صورت برگ گلت لازم به آرایش نبود      

                    این چشای مست که داری لازم سورمه نبود

*

ای ماشاءالله خانم عروس ای ماشاءالله قرص ماه    

       ای ماشاءالله شازده دوماد که پسند کرده شما

*

بالا خونه ی رو به قبله خشت ونیم خشتش طلا       

       هر زنی که کِل نزنه واگذارش با خدا

*

شب شد و عروس نیومد ای چراغ تا صبح بسوز     

       قرص ماه خانم عروس شب شده ماننده روز

*

این همه طلا که داری مگه بابات زرگره  

 این همه جهاز که داری مال کویت وبندره   *                   

میل پهن آورد ه ایم ومیل باریک هم داریم   

                  از همه بالاتریم اما تکبر نداریم

*

چرقد زرد وزری وبرسر حوروپری           

                 هرکه به دولت بنازه ما به عبا س وعلی

*

شازده داماد زد به دریا زین اسبش آب گرفت    

            ازوجود شاه چراغ کار خیرش روگرفت

 *

شازده داماد نمکه نمکد ونه طلا می خواد        

           اول از جشن عروسیش کمک از خدا میخواد

 *

قربون بالای بلندت توکجا خواندی نماز         

             شال ترمه گل مینداز ،تا بیارم جانماز

*

تف به قوم پدری ،لعنت به قوم مادری  

                    دختر دسته ی گلش داده به شهر دیگری*

کیسه داره پر میشه دوماد داره هول میشه      

           دوماد شغلت وعوض کن برو زرگری باز کن

 *

از خدا صد وایه دارم که بشم خواهر شوهر     

          کیف سبزی دست بگیرم بشینم بالای دست *

غبار، غبارامشب ،گردوغبار امشب                     

پونصدی و هزاری  توجیب دوماد نذارید

ریال ریالش کنید خرج عیالش کنید       

                  باهم میرن ماه عسل به نیت پنج تا پسر

سعید و وحید ویدالله ،مملی ومش سیف الله*

هل ومیخک توتشه ننه ی عروس قیلون کشه           اگه قیلون نباشه سیگار ولستون می کشه*

لالایی ها:

مادران یا مادر بزرگان زمانی که می خواهند فرزندان یا نوه های خود را به خواب بسپارند آوازهایی را سر می دهند که بسیار آرمبخش ودلنشین است . این آوازها را که لالایی می گویند زمانی سروده می شود که مادران پای گهواره کودک خویش نشسته وهمچنان که آن را تکان می دهند می سرایند. بیشتر این لالایی ها آهنگ حزن انگیزی دارد ومادران ضمن خواب کردن کودکشان دل خود را نیز تسکین می دهند. انواعی از این لالایی ها که امروزه  کمترازآن استفاده میشود را بیان میکنیم.                       

لالا لالا گل اوشن

کاکا ت رفته چیشم روشن

*

لالا لالا گل خشخاش

کاکات رفته خدا همراش

*

لالا لالا گل زیره

بچه م آروم نمی گیره

*

لالا لالا گل پسه

بابات اومد دیگه بسه

قبای زرد زنگاری تنش بید

تفنگ لول برنو برکولش بید

*

لالا یت میگم خوابت نمیاد

بزرگت میکنم یادت نمیاد

بزرگت میکنم صد ساله باشی 

 غلام حضرت معصومه باشی

*

لالا لالا گلم باشی ،بزرگ شی همد مم باشی

خداوندا تو پیرش کن،زیارتها نصیبش کن

*

خداوندا تو ستاری ،همه خوابن تو بیداری

به حق خواب وبیداری ،عزیزم را نگهداری

*

سرراهت نشینم تا بیایی ،

به قربونت کنم هرچه بخواهی

به قربونت کنم هم مال وهم جون

رودم،شرطی که خود تنها بیایی

*

لالا یت میگم شالله (انشاءالله) خو(خواب) نباشی

بمیره دشمنت تو زنده باشی

*

کلاغ سرسیاه ،گنجشک نیلی

همی راه میروی بَوه ی مو نیدی(ندیدی)

همی راه میروم بوه ی(فرزند) تو دید م

کتابش بسته بید(بود) می رفت غریبی

*

بخوس،بخوس،بخوس(بخواب) که صبح پاکه

که بد خواه عزیزم زیر خاکه

لالایت میکنم که ماه بزنه ،که بدخواه عزیزم مار بزنه *

پزشکی سنتی:

      مردم این بخش اعتقاد بسیار زیادی به گیاهان دارویی دارند واین بیشتر دربین کهنسا لان که در قدیم باانواع بیماریها دست وپنجه نرم کرده اند. رواج دارد از اعتقادهایی که به داروهای گیاهی دارند وواقعا خیلی مفید تر از داروهای شیمیایی است وبسیار مورد استفاده قرار میگیرد عبارتند از:                   

-از بارهنگ ونبات برای  کسانی که طبیعت سرد دارند وسرما خوردگی استفاده می کنند-از تودورو،مرمرشک،ریحان،پا سیاه،گل ختمی ،ریشه ی محک و وهفت تخم برای سرما خوردگی وگلو درد استفاده می کنند.                                                                                                    

-از زنیون برای ترش کردن معده واز راجونه برای حالت تهوع استفاده می کنند. اوشن باریک و اوشن پهن که به ترتیب طبیعت گرم وسرد دارند برای چربی وقند خون استفاده می کنند. از بیکلوک برای معده درد،از مدوک برای قند خون استفاده می کنند.                                                                

از قند وگینجه وقند وراجونه برای دل درد نوزاد استفاده می کنند.                                             

از اولیله،کلکُتی و سیاه دانه برای زنانی که بچه دار نمی شوند و همچنین از سرزرده،تخم شوید،نعنا وگل محمدی برای دل درد استفاده می کنند.                                                                          

از گل گاوزبان ونبات برای بیماریهای اعصاب وقلب استفاده می کنند.                                       

از شیرخشت وتلنجوی برای زردی نوزاد واز خاکشیروتخم شربتی برای گرما زدگی ،از برگ محک برای رگ به رگ شدن پا استفاده می کنند                                                                     .

از بابونه برای دل درد ودیگر دردهای عضلانی استفاده می کنند.                                            

در این بخش از انواع عرقیات نیز استفاده می شود .ماننده:                                                  

عرق چهل گیاه برای ناراحتی معده ود ل درد استفاده می کنند از عرق شوید برای چربی خون،از عرق برگ گردو وکاسنی برای دیابت استفاده می شود
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۰ساعت 21:14  توسط ستاره  |